ต้องการ DEALER และตัวแทนอิสระทั่วประเทศ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน บริษัท สัมพรรค จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้พนักงานขาย(เซลล์)สินค้าถึงบ้าน เราจำหน่ายสินค้าจากการออกงานแสดงสินค้าเท่านนั้น ดังนั้นหากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นพนักงานขายจาก บริษัท สัมพรรค จำกัด กรุณาติดต่อ 0814001831 ขอบพระคุณค่ะ

Kent Ultra

Kent Ultra

(3-Stage UV Purifier) – Wall Mounting Type

Kent presents the state-of-the-art 3-stage Ultra-Violet

water purificationsystem KENT ULTRA that protects

drinking water from bacteria &viruses efficiently.

Resulted from the latest innovations in UV technology,

it marks advancement over common UV water purifiers.

Designed with amulti- stage filtration system, it uses

Sediment Filter and Nano Silvercoated Carbon Filter to

enhance capability for eliminatingmicro-organisms.

Kent Ultra has been designed for functional superiority.

Compare it withany other UV system and nothing will come

close to it. And that's obviousas it comes from India's

foremost name in water purifiers!- 3 Stage advanced UV filtration: Kent Ultra 3-stage

process is extremely effective in killing many species of

bacteria, viruses & other micro-organism

- High output: The 11W high energy UV Lamp

provides greater UV intensity than a standard lamp.

- Safety alarm: Kent Ultra has a fit-in UV alarm that

automatically goes in action if the UV Lamp stops

functioning. 

Kent Grand+

Kent Grand Plus Mineral RO™

(Double RO & UV Purifier) – Wall Mounting TypePresenting Kent Grand+, world's most technologically

advanced RO water purtfler based on the ground breaking

Mineral RO'" technology. Water purified by KENT Mineral

RO'· purifiers is 100% pure & hea~hy because:

• Double purification by RO & UV gives total protection

from bacteria and viruses

• RO process removes even dissolved impurities like

heavy metals, rust, salts, chemicals & pesticides

• The innovative TDS controller & the patented Mineral

RO'" technology retains essential natural minerals in

the purified water

• Computer Controlled Operaion with Filter Change

Alarm and UV Fail Alarm ensures puritY